Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Uitzendonderneming: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zorgwaarts B.V., KvK 72011564 , die op basis van een overeenkomst uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers (hierna: “Zorgwaarts”).
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met Zorgwaarts om arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde/opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een uitzendkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht laat uitvoeren in het kader van een opdracht met Zorgwaarts.
 4. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Zorgwaarts op grond waarvan een uitzendkracht door Zorgwaarts aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
 6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Zorgwaarts en de uitzendkracht en/of in de toepasselijke CAO, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Zorgwaarts aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:69 I lid 2 BW).
 7. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten (ABU CAO).
 8. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan Zorgwaarts verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.
 9. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de uitzendkracht uitoefent. De inlenersbeloning bestaat volgens de CAO uit de navolgende elementen:
 • Het geldende periodeloon in de schaal.
 • De van toepassing zijne arbeidsduurverkorting (naar keuze van Zorgwaarts te compenseren in tijd of geld).
 • Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen.
 • Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
 • Kostenvergoedingen (voor zover Zorgwaarts deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen).
 • Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Zorgwaarts aan, en op iedere opdracht c.q. overeenkomst tussen Zorgwaarts en een opdrachtgever waarop Zorgwaarts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende en de daarop volgende leveringen en diensten tussen Zorgwaarts en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend.
 3. Zorgwaarts is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever voor zover die afwijken van deze voorwaarden.
 4. Als een  bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 5. Zorgwaarts is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever bindend worden als Opdrachtgever over de wijzigingen is geïnformeerd en een nieuwe versie van de Algemene voorwaarden heeft ontvangen.

Artikel 3: Looptijd en de terbeschikkingstelling

 1. De opdracht c.q. overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
 2. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk plaats te vinden  met inachtneming van een opzegtermijn van 15 dagen.
 3. Indien de Opdrachtgever de opdracht minimaal 12 uur vóór aanvang van de opdracht annuleert, bedraagt de annuleringsvergoeding 50% van de hoofdsom. Bij annulering 6 uur of korter vóór aanvang van de opdracht bedraagt de annuleringsvergoeding 100% van de hoofdsom.
 4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 dagen.
 5. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:
 • De andere partij in verzuim is;
 • De andere partij geliquideerd is;
 • De andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
 1. Indien Zorgwaarts de ontbinding op één van voormelde gronden inroept, leidt dit niet tot  aansprakelijkheid van Zorgwaarts voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt. Ten gevolgd van de ontbinding zullen de vorderingen van Zorgwaarts onmiddellijk opeisbaar zijn.
 2. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan Zorgwaarts om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd.
 3. Indien tussen de uitzendkracht en Zorgwaarts het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Zorgwaarts bevestigen.
 4. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Zorgwaarts de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Zorgwaarts en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Zorgwaarts schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 4: Vervanging en beschikbaarheid

 1. Zorgwaarts is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op redelijke gronden afwijzen.
 2. Zorgwaarts is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Zorgwaarts, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
 3. Zorgwaarts schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van  schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Zorgwaarts om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
 4. Indien de arbeidskracht wordt vervangen door een andere arbeidskracht zal de beloning ten aanzien van de vervangen arbeidskracht opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden en zal het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig worden aangepast.

Artikel 5: Opschortingsrecht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
 • dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd;
 • de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld;
 • Zorgwaarts jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op de grond van de CAO.
 • de opdrachtgever voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet  is verschuldigd.
 1. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Zorgwaarts het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 6: Uitvoering en werkprocedure

 1. De opdrachtgever verstrekt Zorgwaarts voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Zorgwaarts bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.
 3. Zorgwaarts schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen de opdrachtgever en Zorgwaarts, voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
 4. Zorgwaarts is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake tijdig bij Zorgwaarts indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Zorgwaarts bij de selectie.

Artikel 7: Arbeidsduur en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgesteld in de opdrachtbevestiging. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.
 3. Indien de arbeidskracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht zullen de uren, die de arbeidskracht aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Uren die aan overige scholing worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever, tenzij dit anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidperioden worden in overleg tussen de opdrachtgever en Zorgwaarts vastgesteld en zo mogelijk bij de aanvang van de opdracht overeengekomen.

Artikel 8: Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

 1. De opdrachtgever dient Zorgwaarts bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Zorgwaarts deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever Zorgwaarts onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.
 2. Indien de opdrachtgever nalaat om Zorgwaarts tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Zorgwaarts het opdrachtgeverstatief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 9: Functie en beloning

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.
 2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Zorgwaarts onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inleners-beloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Zorgwaarts de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Zorgwaarts verschuldigd.
 4. De opdrachtgever zal Zorgwaarts tijdig, uiterlijk in de 22ste door de uitzendkracht bij hem gewerkte week, voorzien van informatie over alle elementen van de inlenersbeloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële loonsverhogingen; alleen voorzover op dat moment bekend).
 5. Indien Zorgwaarts met de opdrachtgever is overeengekomen met ingang van de eerste werkdag van de uitzendkracht de inlenersbeloning toe te passen en/of indien sprake is van een vakkrachtenregeling, past Zorgwaarts de inlenersbeloning toe vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht en zal de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden Zorgwaarts voorzien van de in lid 4 van dit artikel genoemde informatie.
 6. De opdrachtgever stelt Zorgwaarts tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
 7. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of – indien van toepassing – de inlenersbeloning en worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 10: Uitoefening leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten aan werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever te beschikking stellen van een uitzendkracht aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Zorgwaarts en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Zorgwaarts en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
 6. Zorgwaarts is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.
 7. Zorgwaarts is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden. De opdrachtgever vrijwaart Zorgwaarts voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Zorgwaarts als werkgever van de uitzendkracht – direct of indirect – ter zake van de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 8. De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Zorgwaarts verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 11: Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
 2. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en Zorgwaarts verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 3. De opdracht is gehouden om aan de uitzendkracht en aan Zorgwaarts tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht voorlichting met betrekking tot de binnen zin onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 4. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Zorgwaarts zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

Artikel 12: Aansprakelijkheid opdrachtgever

De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Zorgwaarts (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Dit laat onverlet dat Zorgwaarts eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding.

Artikel 13: Opdrachtgeverstarief

 1. Het tussen partijen overeengekomen  opdrachtgeverstarief, alsmede de toeslagen en kostenvergoedingen, zijn exclusief BTW.
 2. Indien op enig moment de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt Zorgwaarts de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van inlenersbeloning meegenomen.
 3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is Zorgwaarts in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
 • Als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • Als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van wet- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig verbindend voorschrift;
 • Als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
 1. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 2. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Zorgwaarts zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Zorgwaarts gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Zorgwaarts kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door Zorgwaarts zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 14: Indienstneming uitzendkrachten door opdrachtgever

  1. Het is opdrachtgever toegestaan om een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht, mits aan de in dit artikel beschreven voorwaarden wordt voldaan.
  2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aan te gaan brengt Zorgwaarts hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte voordat  hij aan dit voornemen uitvoering geeft.
  3. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een uitzendkracht aangaan zolang de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en Zorgwaarts niet rechtsgeldig is geëindigd.
  4. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht die aan hem ter beschikking was gesteld voor onbepaalde tijd,  vóórdat die uitzendkracht (op basis van die opdracht) 1.000 uren heeft gewerkt, is de opdrachtgever aan Zorgwaarts een vergoeding verschuldigd van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief over 1.000 uren minus de op de basis van de opdracht reeds door die uitzendkracht gewerkte uren.
  5. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht die aan hem ter beschikking was gesteld voor bepaalde tijd, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de opdracht of (ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is) over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de opdrachtgever altijd ten minste de in lid 4 genoemde vergoeding is verschuldigd.
  6. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 5 bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht eindigt de opdracht tussen de opdrachtgever en Zorgwaarts met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
  7. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht binnen drie maanden nadat diens terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de opdrachtgever is geëindigd, is hij de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de uitzendkracht hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de uitzendkracht – rechtstreeks of via derden – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
  8. Indien een (potentiële) opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Zorgwaarts in contact is gekomen met een (aspirant)-uitzendkracht, bijvoorbeeld doordat deze door Zorgwaarts aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) opdrachtgever binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding met die (aspirant-) uitzendkracht aangaat zonder dat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is die potentiële opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling tot stand zou komen, over 1.000 uren.
  9. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan:
 1. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht voor hetzelfde of ander werk;
 2. Het aanstellen van de uitzendkracht als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
 3. Het ter beschikking laten stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
 4. Het aangaan van een arbeidsverhouding dor de uitzendkracht met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de opdrachtgeer en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

Artikel 15: Facturatie

  1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.
  2. De opdrachtgever en Zorgwaarts kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
  3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te (doen) zien dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploeguren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
  4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Zorgwaarts aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week, over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Zorgwaarts wordt verstrekt.
  5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid om de tijdverantwoording te betwisten. Zorgwaarts mag  de uren en kosten vaststellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
  6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulier, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht bij Zorgwaarts ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij Zorgwaarts ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 16: Betaling

 1. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van Zorgwaarts te voldoen binnen 30 dagen na de factuurdatum, of zoveel eerder/later partijen afwijkend overeenkomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Zorgwaarts werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een uitzendkracht, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Zorgwaarts en kunnen geen grond opleveren voor schelddelging of verrekening.
 3. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Zorgwaarts zijnde doordruk of kopie van de door Zorgwaarts aan de opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 4. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Zorgwaarts te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 5. Indien de omvang van de door de uitzendkracht te verrichten arbeid en/of de werktijden niet duidelijk zijn vastgelegd en de opdrachtgever de uitzendkracht niet of minder dan drie (aaneengesloten) uren per oproep in de gelegenheid stelt om de overeengekomen arbeid te verrichten, is de opdrachtgever aan Zorgwaarts per oproep het opdrachtgeverstarief verschuldigd over drie of zoveel meer uren als overeengekomen.
 6. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Zorgwaarts, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht om op verzoek van Zorgwaarts een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid te stellen voor zijn  verplichtingen jegens Zorgwaarts.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Zorgwaarts maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 17: Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

 1. Voordrachten van Uitzendkrachten komen tot stand naar beste inzicht en conform de eisen van goed vakmanschap. Zorgwaarts gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die Uitzendkrachten over zichzelf verstrekken en die van referenten over hen worden verkregen, juist zijn. Zorgwaarts sluit iedere aansprakelijkheid uit voor het handelen of nalaten van Uitzendkrachten ten aanzien van informatieverstrekking.
 2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Zorgwaarts is beperkt tot het door Zorgwaarts aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht met betrekking tot het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht, tot een maximum van drie maanden. Het door Zorgwaarts maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 3. Aansprakelijkheid van Zorgwaarts voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 4. Voormelde beperkingen van aansprakelijkheid gaan niet op in het geval er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Zorgwaarts.

Artikel 18:Intellectuele eigendomsrechten

 1. Zorgwaarts zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten ondertekenen om  – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien Zorgwaarts in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Zorgwaarts.
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Zorgwaarts over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Zorgwaarts.
 3. Zorgwaarts is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 19: Geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens (AVG)

 1. Zorgwaarts en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Zorgwaarts zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Zorgwaarts over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Zorgwaarts. Zorgwaarts is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.
 4. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens van uitzendkrachten plaats. De opdrachtgever en Zorgwaarts zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van Zorgwaarts die Zorgwaarts op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Zorgwaarts aan hem verstrekte gegevens.
 5. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Zorgwaarts alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Zorgwaarts tegen elke aanspraak van uitzendkrachten of derden jegens Zorgwaarts in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Zorgwaarts gemaakte kosten.

Artikel 20: Voorkoming van discriminatie

 1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Zorgwaarts worden meegewogen.
 2. De opdrachtgever zal Zorgwaarts voor de mogelijke gevolgen van een door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid vrijwaren.

Artikel 21: Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

 1. De opdrachtgever aan wie door Zorgwaarts een vreemdeling in de zin van de wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zin administratie. Zorgwaarts is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 22: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten c.q. rechtsverhoudingen met Zorgwaarts is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, alwaar het (hoofd)kantoor van Zorgwaarts is gevestigd.